Δικαιώματα Επιβατών


Κατεβάστε το αρχείο

Δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν (E.K. 181/2011)

 • Mη επιβολή διακρίσεων όσον αφορά τους ναύλους και τους όρους της σύμβασης σε βάρος επιβατών – άμεσα ή έμμεσα – βάσει της ιθαγένειάς τους,
 • Mη διακριτική μεταχείριση ατόμων με αναπηρία και ατόμων με μειωμένη κινητικότητα καθώς και χρηματική αποζημίωση για την απώλεια ή ζημία του εξοπλισμού κινητικότητάς τους σε περίπτωση ατυχήματος,
 • Η εταιρεία δεν εφαρμόζει πολιτική αποζημίωσης απώλειας αποσκευών και δεν φέρει ουδεμία ευθύνη.
 • Διαθέσιμος μηχανισμός διεκπεραίωσης καταγγελιών από τους μεταφορείς, για όλους τους επιβάτες,
 • Ανεξάρτητοι εθνικοί φορείς σε κάθε κράτος μέλος με εντολή να εφαρμόσουν τον κανονισμό και, κατά περίπτωση, να επιβάλουν ποινές.
 • Θέσπιση ελάχιστων κανόνων για την ταξιδιωτική ενημέρωση όλων των επιβατών πριν και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, καθώς και γενική ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματά τους στους τερματικούς σταθμούς και με επιγραμμικές υπηρεσίες πληροφόρησης. Εφόσον είναι εφικτό, η πληροφόρηση αυτή θα παρέχεται σε προσιτή μορφή κατόπιν αιτήματος ιδίως για τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα,

Οι Οδηγοί Υποχρεούνται:

 • Να τηρούν τους κανονισμούς / οδηγίες της Διεύθυνσης, των Προισταμένων και το πρόγραμμα εργασίας τους.
 • Να τηρούν την Κυπριακή Νομοθεσία και να εφαρμόζουν τους κανονισμούς της τροχαίας.
 • Να σταματούν το λεωφορείο για αποβίβαση και επιβίβαση επιβατών στις καθορισμένες κατά περιοχή στάσεις.
 • Να φορούν την υπηρεσιακή τους στολή.
 • Να συμπεριφέρονται με ευγένεια και να εκτελούν τα καθήκοντα τους ευπρεπώς.
 • Να οδηγούν χωρίς επικίνδυνους ελιγμούς, να μην αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες και να μην ξεκινούν ή να σταματούν απότομα.
 • Να προσέρχονται ξεκούραστοι για την ανάληψη της εργασίας τους και να μην καταναλώνουν οινοπνευματώδη ποτά, ναρκωτικά ή άλλα ψυχοτρόπα φάρμακα κατά την διάρκεια της υπηρεσίας τους.
 • Να μην ανοίγουν τις πόρτες πριν ακινητοποιηθεί το λεωφορείο στη στάση και να μην ξεκινούν πριν επιβιβαστούν ή αποβιβαστούν όλοι οι επιβάτες ή πριν κλείσουν οι πόρτες του λεωφορείου.
 • Να μην καπνίζουν εντός του λεωφορείου.
 • Να μην χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο κατά την οδήγηση του λεωφορείου.
 • Να παρέχουν τις υπάρχουσες διευκολύνσεις στο λεωφορείο και την βοήθεια τους κατά την επιβίβαση και αποβίβαση των επιβατών με ειδικές ανάγκες και των ατόμων με αναπηρίες ή άλλα κινητικά προβλήματα.
 • Να είναι πάντοτε πρόθυμοι να παρέχουν πληροφορίες και να εξυπηρετούν τους επιβάτες όσο το δυνατό καλύτερα.
 • Να εκτελούν κάθε εργασία που τους ανατίθενται από τον οργανισμό και που έχει σχέση με τις εργασίες του οργανισμού και με την ιδιότητα τους ως οδηγοί.
 • Να μην μεταφέρει ιστάμενους επιβάτες ή επιβατες μεταφερόμενους σε οποινδήποτε μέρος του λεωφορείου πλην των καθισμάτων

Οι Ελεγκτες Κομίστρου Υποχρεούνται:

 • Να διενεργούν τον έλεγχο με ευγένεια.
 • Να ενημερώνουν τους επιβάτες για την υποχρέωση της καταβολής του κομίστρου.
 • Να αναρτούν σε εμφανή θέση την ειδική ταυτότητα τους κατά τη διενέργεια του ελέγχου.
 • Να ενημερώνουν τους επιβάτες για τον ακριβή λόγο επιβολής του προστίμου, σε περίπτωση μη καταβολής του κομίστρου απο τον επιβάτη.
 • Να πληροφορούν τους παραβάτες για την αξία του προβλεπόμενου προστίμου, να εισπράττουν το πρόστιμο άμεσα και να εκδίδουν σχετική απόδειξη.

Ο IntercityBuses δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για παραβάσεις των κανονισμών / οδηγιών της διεύθυνσης και του προσωπικού των IntercityBuses από το επιβατικό κοινό.Επίσης, η εταιρεία μας δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για παραβάσεις της νομοθεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας από το επιβατικό  κοινό.

ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ:

Σε περίπτωση που επιβάτης εντοπισθεί, σε τυχόν έλεγχο από ελεγκτές ττης εταιρείας ή της Αναθέτουσας Αρχής (Τμήμα Οδικών Μεταφορών) να μην έχει στη κατοχή του έγκυρο εισιτήριο, θα του επιβάλλεται επιτόπου πρόστιμο. Το πρόστιμο θα πρέπει να πληρώνεται επιτόπου, στον ελεγκτή, ο οποίος θα εκδίδει και σχετική απόδειξη.

Οι Επιβάτες Οφείλουν:

 • Να προμηθεύονται εισιτήριο από τον οδηγό του λεωφορείου.
 • Να έχουν το εισιτήριο μαζί τους κατά την είσοδο τους στο λεωφορεία αλλά και  κατά τη διάρκεια ολόκληρης τη διαδρομής και να το επιδεικνύουν στους ελεγκτές σε περίπτωση ελέγχου.
 • Να συμπεριφέρονται με ευγένεια προς τα υπηρεσιακά όργανα του Οργανισμού ή / και της Αναθέτουσας Αρχής (Τμήμα Οδικών Μεταφορών).
 • Να επισημαίνουν έγκαιρα την πρόθεσή τους να επιβιβαστούν στο λεωφορείο ή να αποβιβαστούν από αυτό και να μεριμνούν για την προσωπική τους ασφάλεια κατά την επιβίβαση, την παραμονή και την αποβίβαση τους από το λεωφορείο.
 • Να παραχωρούν σε άτομα με ειδικές ανάγκες, γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης, γονείς με μικρά παιδιά, και υπερήλικες τις προκαθορισμένες γι΄αυτά τα άτομα θέσεις.
 • Να μη μεταφέρουν ναρκωτικές ουσίες, όπλα, εκρηκτικά υλικά ή οτιδήποτε άλλο είναι παράνομο ή επικίνδυνο για τους υπόλοιπους επιβάτες του λεωφορείου.
 • Να μην καπνίζουν, να μην θορυβούν, να μην μιλούν σε κινητό τηλέφωνο με ανοικτή ακρόαση, να μην χρησιμοποιούν ραδιόφωνο ανοικτής ακρόασης και γενικά να μην ενοχλούν με οποιοδήποτε τρόπο τους υπόλοιπους επιβάτες του λεωφορείου.
 • Να μην ρυπαίνουν, να μην λερώνουν και να μην προκαλούν φθορές ή υλικές ζημιές σε οποιοδήποτε μέρος του λεωφορείου ή άλλης εγκατάστασης που ανήκει στην ιδιοκτησία των IntercityBuses.
 • Να μην προκαλούν εντάσεις ή προστριβές με το προσωπικό των IntercityBuses και να συμμορφώνονται με όλες τις υποδείξεις του προσωπικού των IntercityBuses.
 • Να μην είναι ιστάμενοι εντός του λεωφορείου ή να μεταφέρονται σε οποιονδήποτε μέρος του λεωφορείου πλην των καθισμάτων.
 • Η μεταφορά μικρών ζώων συντροφιάς εντός του λεωφορείου επιτρέπεται, με ευθύνη του επιβάτη και κατά την κρίση του οδηγού για την ασφάλεια των επιβατών.
  Επιτρέπεται ΜΟΝΟ εφόσον τηρούνται όλα τα πιο κάτω,
 1. Συνοδεύονται από τον ιδιοκτήτη ή κάτοχό τους. Απαγορεύεται η μεταφορά ασυνόδευτων ζώων.
 2. Πρέπει να είναι τοποθετημένα σε όλη την διάρκεια της διαδρομής σε ειδικό κλουβί μεταφοράς κλειστού τύπου διαστάσεων έως 40εκ.μήκος ,  25εκ.πλάτος,   25εκ.υψος.
 3. Το επιτρεπτό βάρος ειδικά στην κατηγορία σκύλων είναι μέχρι 7-8 kg μαζί με το κλουβί.
 4. Το κλουβάκι θα πρέπει να τοποθετείτε κάτω η πάνω στα πόδια του επιβάτη.
 5. Απαγορεύεται η μεταφορά περισσοτέρων από 1 κλουβί με ζώο εντός του λεωφορείου.
 • Επιτρέπεται η μεταφορά εντός του λεωφορείου σε ΣΚΥΛΟΙ – ΟΔΗΓΟΙ , με ευθύνη του επιβάτη και κατά την κρίση του οδηγού για την ασφάλεια των επιβατών.
 1. Πρέπει να φέρουν φίμωτρο.
 2. Πρέπει να έχουν μαζί το βιβλιάριο υγείας.


Αποσκευές που οι επιβάτες μπορούν να φέρουν κατά τα ταξίδια τους:

elGreek
Scroll to Top